You are here: Home > Polska w Europie > Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie położone jest na najbardziej na wschód wysuniętym skrawku polskich pojezierzy. Ze względu na nieznaczny stopień przekształcenia rzeźby krajobraz Pojezierza Suwalskiego zaliczyć należy do najpiękniejszych:

-    występuje tu, najlepiej w Polsce zachowana, rzeźba młodoglacjalna obszarów pojeziernych. Świeżość rzeźby polodowcowej wyraża się w widocznych, wyraźnie stromych, wysokich (nawet 100 m) pagórach moren czołowych: Krzemieniucha 289 m n.p.m, garb Wiżajn 298 m n.p.m. Najwyższe formy wytworzyły się w strefach dłuższych postojów lądolodu;

-    na wysoczyznach morenowych, pociętych rynnami polodowcowymi, występują dobrze zachowane formy polodowcowe, charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjonalnego (kemy, ozy);

-    licznie tu nagromadzone, wielkie głazy świadczą o energicznej działalności transportowej lodowca;

-    występujące w południowej części krainy równiny sandrowe, informują o miejscu i kierunku spływu wód fluwioglacjalnych;

-    między górnymi odcinkami Czarnej Hańczy i Szeszupy występują drobne formy akumulacji lodowcowej – drumliny;

-    krajobraz – urozmaicają liczne zagłębienia obszarów bezodpływowych. Klimat Pojezierza Suwalskiego jest surowy, cechuje go kontynentalizm:

-    długa zima {ponad 50 dni mroźnych)’,

-    późna wiosna, wczesna jesień;

-    długie zaleganie pokrywy śnieżnej (ponad 100 dni)]

-    intensywne opady w lecie (średnia roczna ilość opadów około 600 mm);

-    najniższa na nizinnych terenach Polski średnia temperatura powietrza w lipcu (poniżej 17°C);

-    wysokie usłonecznienie (średnio ponad 7,5 godz./dziennie)]

-    wynosząca -4,5°C średnia temperatura powietrza w styczniu;

-    wysoka amplituda średnich miesięcznych temperatur powietrza – ponad 23 °C;

-    wynosząca około 6°C średnia roczna temperatura powietrza;

-    najkrótszy w Polsce okres wegetacji roślin (180-190 dni, krótszy o 6 tygodni niż na Nizinie Śląskiej).

Charakterystyczną cechą Pojezierza jest istnienie bardzo głębokich, wąskich i długich rynien polodowcowych. Jezioro Hańcza jest najgłębszym jeziorem w Polsce (108,5 m głębokości), Wigry (22 km2 powierzchni i 73 m głębokości) są największym jeziorem tej krainy. Ponad 40 m głębokości ma też jezioro Selmęt Wielki. Rzeki są krótkie i bystre; ich początkowe odcinki należą przeważnie do dorzecza Niemna. Jezior jest około 300.

Osady czwartorzędu (polodowco-we) mają tu dużą miąższość (przekraczają nawet 200 ni). Na tych osadach wykształciły się gleby brunatne (na glinach), bielicowe (na piaskach i żwirach fluwioglacjalnych) oraz bagienne (w zagłębieniach bezodpływowych).

Comments are closed.