You are here: Home > Polska w Europie > Regiony turystyczne Polski

Regiony turystyczne Polski

Koncentracja ruchu turystycznego na pewnym obszarze tworzy region turystyczny.

W Polsce znajdują się regiony turystyczne, które mają stosunkowo dobrze zachowaną przyrodę. Uroda krajobrazu, rzadkość niektórych zjawisk przyrodniczych wyróżnia niektóre regiony Polski wśród regionów Europy.

Przykładem może tu być południowo-wschodni kraniec Polski, który z fragmentami Ukrainy i Słowacji stanowi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, czy też obszar północno-wschodniej Polski uznany za pielone Płuca Polski”, który wraz z przyległymi strefami sąsiadujących państw tworzy pielone Płuca Europy

Na wartości przyrodniczo-krajobrazowe Polski nakładają się elementy kulturowe – miasta o historycznym układzie architektonicznym, zamki, pałace, klasztory i kościoły oraz miejsca pamięci narodowej.

Obszar Polski może być interesujący dla turysty zagranicznego również ze względu na krajobraz rolniczy, urozmaicony mozaiką pól, lasów i łąk, różnorodną roślinnością czystym powietrzem. Interesujące mogą być także relikty starej techniki, ludowe tradycje i kultura, których nie spotyka się już poza Polską. W ostatnich latach z powodzeniem rozwija się agroturystyka.

Wyrazem dostrzeżenia wymienionych walorów przyrodniczo-kulturowych Polski jest wpisanie przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury takich wybitnych obiektów, jak: Białowieski Park Narodowy, Stare i Nowe Miasto w Warszawie, zespół urbanistyczny w Zamościu, Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli, zespół zabytków Krakowa (Stare Miasto z Wawelem, Kazimierz, Stradom), Stare Miasto w Toruniu, Zamek w Malborku. Na liście tej znajduje się również obóz koncentracyjny Oświęcim-Brze-zinka. Lista Światowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury obejmuje 550 miejsc w 112 krajach świata, między innymi: piramidy w Egipcie, Wielki Kanion Kolorado i inne.

Należy pamiętać, że Polska wniosła wiele do kultury europejskiej i światowej. Świadectwem tego m.in. – polscy laureaci Nagrody Nobla:

Maria Skłodowska-Curie – 1903 (fizyka),

Henryk Sienkiewicz – 1905 (literacka),

Maria Skłodowska-Curie – 1911 (chemia),

Władysław Reymont – 1924 (literacka),

Czesław Miłosz    - 1980 (literacka),

Lech Wałęsa    - 1983 (pokojowa),

Wisława Szymborska – 1996 (literacka).

Poziom zagospodarowania regionów turystycznych w Polsce jest znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w przeszłości sprzed 1990 roku. Charakteryzowała się ona masowym, szybkim rozwojem inwestycji wypoczynkowo-turystycznych, położonych w stosunkowo niewielkiej odległości (50-100 km) od aglomeracji miejskich.

Budowane w minionym okresie obiekty turystyczne stawiane były oszczędnościowo, a jako sprawy marginalne traktowane były kapitałochłonne oczyszczalnie ścieków. Przy każdym nieomal obiekcie wznoszono lokalne kotłownie, zamiast budować systemy ciepłownicze. Pomijano budowę urządzeń do utylizacji odpadów. Do tego należy dodać niszczące przyrodę dzikie budownictwo.

Szybką dewastację środowiska przyspieszało jeszcze przekraczanie wskaźnika chłonności turystycznej w wielu regionach.

Comments are closed.